നേരം പുലരുമ്പോള്‍

100_0632

പൂമരം

munnar

Untitled

Desktop6

SHE

100_0297

കടല്‍ തീരത്ത്

mizhikalsakshi

യാത്ര

100_0751

എന്റെ രാഷ്ട്രീയം നിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

politics

പാതകള്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mizhikalsakshi1

ഗോവ- അവധിക്കാലം

goa01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കൂടുതല്‍ ഗോവ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക്

ക്ലിക്ക്

ചെയ്യൂ ...

 

 

goa1

ഗോവ ഫോട്ടോ ഗാലറി

Goa_goa02 Goa_goa08 Goa_goa03 Goa_goa04
Goa_goa05 Goa_goa06 Goa_goa07 Goa_goa09
Goa_goa11 Goa_goa12 Goa_goa13 Goa_goa14

ഗോവ -12

goa14 Location Courtesy: Park Hyatt, Goa

ഗോവ -11

goa13 Location Courtesy: Park Hyatt, Goa

ഗോവ -10

goa12 Location Courtesy: Park Hyatt, Goa

ഗോവ -9

goa11 Location Courtesy: Park Hyatt, Goa

ഗോവ -8

goa09

ഗോവ -7

goa07

ഗോവ -6

goa06

ഗോവ -5

goa05 Location Courtesy: Park Hyatt, Goa

ഗോവ -4

goa04 Location Courtesy: Park Hyatt, Goa

ഗോവ -3

goa03

ഗോവ -2

goa08

ഗോവ -1

goa02